Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną


Drawsko, dnia 30 grudnia 2019 roku

N.6845.13.2019.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, działka nr 793/5, 1299/20, 218/11, 242, 369/2, Chełst Zachód, dz. 68, Pęckowo, działka nr 505/15, 315, Pełcza, działka nr 64/2. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Pęckowo, Pełcza.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 

 
 
Drawsko, dnia 30 grudnia 2019 roku
N.6845.13.2019.MD
W Y K A Z
dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
1.       Przedmiotem oddania w dzierżawę są poniżej wymienione części nieruchomości, ujawnione w niżej wymienionych księgach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz jednego dzierżawcy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów. Nieruchomości położone są w obrębach ewidencyjnych Drawsko, Chełst Zachód, Pęckowo, Pełcza.
 
Lp.
 
wieś
 
obręb geodezyjny
 
nr działki
nr księgi
wieczystej j
ilość pojemników
 
powierzchnia
całej działki
powierzchnia do wydzierżawienia
1
Drawski Młyn
Drawsko
793/5
PO2T/00028558/2
2
0,0829 ha
2m2
2
Drawski Młyn
Drawsko
1299/20
PO2T/00031404/2
1
0,3990 ha
1m2
3
Chełst
Chełst Zachód
68
PO2T/00026359/3
2
1,0300 ha
2m2
4
Drawsko
Drawsko
218/11
PO2T/00018862/3
2
0,4028 ha
2m2
5
Drawsko
Drawsko
242
PO2T/00022142/1
2
0,1200 ha
2m2
6
Drawsko
Drawsko
369/2
PO2T/00015593/5
2
1,6100 ha
2m2
7
Pęckowo
Pęckowo
505/15
PO2T/00022119/1
1
0,9471 ha
1m2
8
Pęckowo
Pęckowo
315
PO2T/00022119/1
1
0,4000 ha
1m2
9
Pełcza
Pełcza
64/2
PO2T/00008147/2
1
0,1000 ha
1m2
2.       Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-02-2020 roku do 31-12-2022 roku.
3.       Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko.Aktualnie stawka czynszu wynosi równowartość 5,50 zł/netto – od jednego pojemnika na miesiąc + podatek VAT. Czynsz płatny jest w z góry za dany rok.
4.       Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 450
Data wytworzenia: 03-01-2020, 09:32:37 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-01-2020, 09:51:45 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego