Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn


Drawsko, dnia 06.03.2020 roku
N.6845.8.2020.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie: Drawsko, wieś Drawski Młyn – cz. działki nr 794/2. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawski Młyn.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 

Drawsko, dnia 06.03.2020 roku

N.6845.8.2020.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do oddania w najem
1.      Przedmiotem oddania w najem jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 794/2 – o pow. całkowitej 1,6052ha, położonej w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00041484/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy najmu gruntu nastąpi w drodze bezprzetargowej do części ww. działki o powierzchni 1762m².
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn. Cel zawarcia umowy – najem gruntu na potrzeby ruchu drogowego, w celu realizacji przebudowy drogi kolejowej (urządzenie magazynu na składowanie materiałów budowlanych).
3.      Okres  zawarcia umowy najmu: od 01-06-2020 roku do 31-08-2022 roku.
4.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane pod działalność gospodarczą-wynajmowane na cele magazynowe aktualnie wynosi 10,50zł/m² - netto/rocznie + podatek VAT. Czynsz płatny jest z góry w jednej racie – w terminie do końca czerwca 2020 roku.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawski Młyn i publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 

 Wyświetleń strony: 331
Data wytworzenia: 10-03-2020, 07:51:22 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-03-2020, 07:53:11 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego