Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214


Drawsko, dnia 26.10.2018 roku
N.6845.18.2018.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie: Piłka – cz. działki nr 214. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Piłka.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
Drawsko, dnia 26.10.2018 roku
N.6845.18.2018.MD
 
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 – o pow. całkowitej 0,2600ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00031407/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, do części ww. działki  o powierzchni 144m².
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – teren pod lokalizację masztu telefonii komórkowej.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: 10 lat
4.      Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Aktualny czynsz wynosi 600,00 zł - netto/miesięcznie + podatek Vat. Czynsz płatny będzie w terminach określonych w umowie dzierżawy, na podstawie wystawianych faktur.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 570
Data wytworzenia: 31-10-2018, 08:01:10 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 31-10-2018, 08:03:43 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego