Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.39.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5 – o pow. całkowitej 0,0500ha, położonej w obrębie Chełst Zachód, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie.
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 128,90m².
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Chełst Zachód, w centralnej części wsi. Cel zawarcia umowy:
§ teren pod lokalizację wiaty – 18m²,
§ teren na powiększenie podwórza – 71,21 m²,
§ teren ogródka przydomowego – 39,69m².
3.      Okres  zawarcia umów dzierżawy: od 01-01-2021 roku do 31-12-2023 roku.
4.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Aktualne stawki czynszu wynoszą: 0,32zł/m2 – miesięcznie netto-za działki dzierżawione pod zabudowę garażową/pod wiatami; 0,18zł/m2 – rocznie-za działki dzierżawione z przeznaczeniem na powiększenie podwórza i pod ogródkami przydomowymi, z zastrzeżeniem, że roczny czynsz nie może być niższy od minimalnej stawki rocznej obowiązującej przy dzierżawie gruntów rolnych+należny podatek Vat. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Chełst; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 143
Data wytworzenia: 30-11-2020, 08:34:08 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 08:38:35 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego