Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała


GK-ZP.271.2.19                                                                                        Drawsko 29.04.2019
 
 
 
Przetarg nieograniczony: Budowa mostu na rzece Miała
 
 
Zmiana treści SIWZ z dnia 29.04.2019 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
Zmianie ulega zapis pkt 12.1, 12.2 SIWZ,  zapis pkt 11.11 SIWZ i zapis pkt 9.4  SIWZ oraz treść zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §3 pkt 6 i  treść zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §3 pkt 7
 
 
Treść zapisu pkt 12.1 i 12.2 SIWZ przed zmianą
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać do dnia 6 maja 2019 roku do godziny 09:45 w
sekretariacie Urzędu Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121.
12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 6 maja 2019 roku o godzinie 10:00
w siedzibie Zamawiającego, sala narad.
 
 
 
Treść zapisu pkt 12.1 i 12.2  SIWZ po zmianie
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać do dnia 8 maja 2019 roku do godziny 09:45 w
sekretariacie Urzędu Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121.
12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 8 maja 2019 roku o godzinie 10:00
w siedzibie Zamawiającego, sala narad.
 
 
Treść zapisu pkt 11.11 SIWZ przed zmianą
11.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i
opisanym:
Adres Zamawiającego
Oferta na Przetarg nieograniczony
Budowa mostu na rzece Miała.”
Nie otwierać przed 6 maja 2019 roku , godz. 10:00
 
Treść zapisu pkt 11.11 SIWZ po zmianie
11.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i
opisanym:
Adres Zamawiającego
Oferta na Przetarg nieograniczony
Budowa mostu na rzece Miała.”
Nie otwierać przed 8 maja 2019 roku , godz. 10:00
 
 
 
Treść zapisu pkt 9.4 SIWZ przed zmianą
9.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank :
 BS Wieleń Nr konta: 418960000300002120000040z dopiskiem na blankiecie przelewuBudowa mostu na rzece Miała
Treść zapisu pkt 9.4 SIWZ po zmianie
9.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank :
 BS Wieleń Nr konta: 41896000030000212120000040z dopiskiem na blankiecie przelewuBudowa mostu na rzece Miała
 
 
Zmienia się treść zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §3 pkt 6
Przed zmianą §3 pkt 6 zał nr 4:
Strony dopuszczają jedną płatność po wykonaniu pełnego zakresu robót.
Po zmianie §3 pkt 6 zał nr 4::
Strony dopuszczają trzy płatności – dwie faktury częściowe i trzecia końcowa.
 
Zmienia się treść zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §3 pkt 7
Przed zmianą §3 pkt 7 zał nr 4:
Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót potwierdzający, że nie występują wady  uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, podpisany przez komisję odbiorową. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez komisję odbiorową.  
 
Po zmianie §3 pkt 7 zał nr 4:
Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób: 
Zamawiający będzie realizował płatności maksymalnie dwoma fakturami częściowymi do wysokości 70 % wynagrodzenia umownego brutto i trzecią fakturą końcową.  Faktury częściowe dotyczące robót budowlanych będą wystawiane przez Wykonawcę w zależności od stopnia zaawansowania robót, nie częściej niż jeden raz w miesiącu w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę na potrzeby bieżących rozliczeń i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz protokoły odbioru częściowego z wynikiem pozytywnym. Ostatnia płatność, pozostałe 30 % wynagrodzenia umownego brutto, będzie płatna po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, podpisanego przez strony.
Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić:                                                            odbiór częściowy robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego robót i podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.
Ww. zmiana SIWZ wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający
modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia  powoduje przesunięcie terminu składania ofert
 
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540083427-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.
 ( Ogłoszenie nr 538285-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.) o zamówieniu znajduje się na stronie Zamawiającego WWW.bip.gminadrawsko.pl
 
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 197
Data wytworzenia: 29-04-2019, 13:27:41 przez Administrator
Opublikowano: 29-04-2019, 13:28:23 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego