Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3)


O B W I E S Z C Z E N I E

 

     

           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami /

 

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

         że w dniu 21 stycznia 2014 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działkach nr ewid. gruntów 775/3 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn.

 

 

W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

 

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 

Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................

 

Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 1325
Data wytworzenia: 22-01-2014, 14:35:52 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 22-01-2014, 14:37:29 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego