Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3


Drawsko, dnia 27 maja 2016 roku

N.6845.12.2016.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla następujących działek: obręb Piłka – nr 549/3cz.

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

Drawsko, dnia 27 maja 2016 roku

N.6845.12.2016.MD

W Y K A Z


dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/3 – o pow. całkowitej 3,4365ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026511/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz jednego dzierżawcy do części ww. działki  o powierzchni 0,8636 ha.

2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze (łąka i pastwisko).

3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-09-2016 roku do 31-12-2017 roku.

4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 0,32 q żyta  - rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 1046
Data wytworzenia: 27-05-2016, 13:17:32 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 27-05-2016, 13:21:20 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego