Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie - termin przetargu 21.04.2023 roku


Drawsko, dnia 6 marca 2023 roku
N.6840.6.2022.MD
OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.),  Uchwałą nr 2/2019 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/8 położonej   w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn, Uchwałą nr 2/2021 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/9 położonej   w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 29/2022 z dnia 31 marca 2022 roku i nr 73/2022 z 25 sierpnia 2022 roku i nr 95/2022 z 12 października 2022 roku
ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona we wsi Drawski Młyn, ul. Szosa Dworcowa 8B, obręb geodezyjny Drawsko, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, składająca się:z działki nr 724/8 o powierzchni 0,0954 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i z działki niezabudowanej nr 724/9 o powierzchni 0,0205ha, położonej bezpośrednio przy działce nr 724/8, w jej tylnej części.
Cena wywoławcza – 290000,00 złotych
Wadium wynosi – 25000,00 złotych
Postąpienie minimalne wynosi – 2900,00złotych
 
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wsi Drawski Młyn, przy ul. Szosa Dworcowa 8B, w obrębie geodezyjnym Drawsko. Lokalizacja bardzo korzystna w centralnej części wsi, dojazd bezpośrednio z drogi asfaltowej. Nieruchomość składa się: z działki nr 724/8 o powierzchni 0,0954 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i działki niezabudowanej nr 724/9 o powierzchni 0,0205ha, położonej bezpośrednio przy działce nr 724/8, w jej tylnej części. Uzbrojenie w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną.
Opis działek:
- obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 724/8, o pow. 0,0954 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, niezabudowana nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 724/9, o pow. 0,0205 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Opis budynku mieszkalnego: budynek mieszkalny parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej w II połowie XX wieku. Układ przestrzenno-funkcjonalny budynku mieszkalnego: piwnica: garaż, kotłownia, dwie piwnice i komunikacja o pow. 54,13m2; parter: przedsionek, korytarz, łazienka, kuchnia, dwa pokoje o pow. 54,29m2; poddasze: korytarz, łazienka, trzy pokoje, kuchnia o pow. 39,14m2; łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 147,56m2. Fundamenty betonowe, ściany piwnic z bloczków betonowych, ściany nadziemia z cegły ceramicznej o grubości 40,25,12 cm; stropy z płyt stropowych; dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką; komin murowany z cegły pełnej ceramicznej; stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa płycina pełna i oszklona; schody zewnętrzne betonowe, schody wewnętrzne betonowe obłożone drewnem; posadzki betonowe. Ogrzewanie centralne z kotła na paliwo stałe, usytuowanego w kotłowni w piwnicy. Ogólny stan techniczny budynku określono jako dostateczny, budynek wykazuje naturalne zużycie wynikające z okresu trwania i zużycia zastosowanych do budowy materiałów, a także przeprowadzonych remontów.
Sprzedaż obu wyżej opisanych działek nastąpi łącznie.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku Vat, natomiast sprzedaż działki niezabudowanej objęta jest podatkiem Vat (stawka 23%).
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 kwietnia 2023 roku o godz.1000 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 18 kwietnia 2023 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki/nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Brak możliwości rozłożenia ceny nieruchomości na raty. Miejsce i termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej na nabywcę nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, w którymwyznaczony termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
 
Uczestnik przetargu, przed rozpoczęciem przetargu,  składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem  i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 19 sierpnia 2022 roku, II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 6 października 2022 roku, III przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 21 listopada 2022 roku, IV przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 03 marca 2023 roku.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063,  693223797, istnieje możliwość objerzenia nieruchomości po umówieniu terminu oględzin z przedstawicielem sprzedającego (osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 07 marca 2023 roku  do 21 kwietnia 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Drawsko, na stronie internetowej www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Drawski Młyn i prasie Nadnoteckie echa.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1543
Data wytworzenia: 07-03-2023, 08:31:53 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 07-03-2023, 08:38:44 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 07-03-2023, 08:52:53 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego