Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku


 Zarządzenie nr  24/2024

Wójta Gminy Drawsko

z dnia 31 stycznia 2024 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej                           im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

 

Na podstawie art. 63 ust. 1,3 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023, poz. 900 ze zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1428) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby      w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 83-85, 64-733 Drawsko

 

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Drawsko, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawsko.

 

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Kadr, Płac i Oświaty.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik

do zarządzenia Nr   24/2024

                                                                                                                              Wójta Gminy Drawsko z dnia  31.01.2024r.

 

Wójt Gminy Drawsko ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby          w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 83-85, 64-733 Drawsko

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko

 

Nazwa i adres szkoły, której konkurs dotyczy:

Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 83-85, 64-733 Drawsko

 

I  Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły może przystąpić osoba, która spełnia wymagania

określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole

ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1449 ze zm. ):

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)

posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;

2)

ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)

posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)

uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,

b) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust.12 ww. ustawy;

Za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed:

1) przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,  albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;

2) powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, o których mowa w § 8, § 9 i § 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem odpowiednio stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

5)

spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)

ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)

nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023r., poz.984 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, ze zm..) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)

nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)

nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 104);

11)

w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz.U. z 2021r., poz.672 ze zm. oraz z 2023 r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

- osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)

posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)

posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)

posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)

nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)

spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (t .j. Dz. U. z 2021r. poz. 1449 ze zm.);

6)

spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)

ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)

nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)

nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 289 ze zm.);

11)

w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 672 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II      

1.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428):

1)

uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku,

2)

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,

3)

oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)

poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)

w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:              

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021r. poz. 672 ze zm.) lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)

oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)

oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r., poz. 104.),

11)

oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz.U. z 2023r., poz.342 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)

poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)

oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023r.,  poz.984 ze zm.)  lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 742 ze zm.) -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)

oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16)

oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a -  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.                           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku;

2. Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem

3. Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii przedkładanych dokumentów winny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem  klauzulą: „stwierdzam zgodność przedłożonych dokumentów z treścią oryginału”, wraz z czytelnym podpisem i datą składania oświadczenia.

III       Miejsce, sposób i termin składania ofert, termin przeprowadzenia konkursu:

1.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym                        i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku”, w terminie do 14 lutego 2024 r. do godz. 15:00, w Urzędzie  Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121,  64-733 Drawsko – pokój nr 10 – sekretariat.

Oferty, które wpłyną lub zostaną doręczone do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej – w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do ofert.

3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Drawsko.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

. 

IV        Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Drawsko, z siedzibą przy

ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.

2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez mail: urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:

a.         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem  zadań Wójta Gminy Drawsko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia;

b.         wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wójta Gminy Drawsko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E rozporządzenia;

4. W celu udziału w postepowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w. w. przepisów. Konsekwencja niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do konkursu.

5. W związku  przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

            a) Członkowie Komisji Konkursowej,

            b) Wójt Gminy Drawsko,

            c) Organy Władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z prowadzonym postepowaniem konkursowym Pani/Pana Dane osobowe będą

udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawionym.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów

archiwalnych.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 152
Data wytworzenia: 31-01-2024, 13:25:47 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 31-01-2024, 13:27:16 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego