Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn


Drawsko, dnia 30 kwietnia 2014 roku
N-ZP.6721.1-2.2013.MD
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na terenie wsi: Drawski Młyn, Drawsko
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz:
1.   uchwały Nr XXXV/198/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn, obejmującego działki nr: 793/1, 808/2, 1299/21cz.;
2.   uchwały Nr XXXV/199/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, uchwały Nr XXXVI/209/2013 z dnia 24-04-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko i uchwały Nr XXXVII/223/2013 z dnia 05-06-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującego działki nr: 962/7, 199/2, 365, 244/3, 32cz., 1028/1, 1028/2, 650/3, 540cz.,541cz., 33cz, 66, 67/1;
3.    uchwały Nr XXXVIII/225/2013 z dnia 21-08-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującej działki nr: 673cz, 674cz, 675cz, w obrębie Drawsko,
4.    uchwały Nr XXXVIII/226/2013 z dnia 21-08-2013 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującej działkę nr 653/2 w obrębie Drawsko.
zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obejmującego ww. obszary, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 maja 2014 roku do 6 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, pokój nr 11 w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku w Sali narad urzędu (pokój nr 7) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Drawsko.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Drawsko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2014 roku.
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1441
Data wytworzenia: 30-04-2014, 13:06:55 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-04-2014, 13:09:49 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 05-05-2014, 08:15:35 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego