Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r)


Drawsko, dnia 15 stycznia 2014 roku
 
 
N.6840.17.2013.MD
 
OGŁOSZENIE O III  PRZETARGU  USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z §18 Uchwały XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.)
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
  1. Nieruchomość położona w obrębie Drawsko oznaczona geodezyjnie jako działka nr 465/6, o powierzchni 0,1007ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr PO2T/00034695/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
      Cena wywoławcza wynosi – 20 822,00złotych
Wadium wynosi – 2000,00złotych
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 210,00złotych
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2014 roku o godz.1000 w Urzędzie Gminy  Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Urzędu Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 18 lutego 2014roku.Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Podane ceny są cenami netto i doliczony zostanie do nich podatek VAT w stawce 23%. Do cen nieruchomości doliczone zostaną również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1174,88zł. Koszty te osoby ustalone na nabywców zobowiązani są zapłacić na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem                      i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 11 października 2013 roku, II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 2 grudnia 2013 roku.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba prowadząca sprawę – Mirosława Drózd).
 
 
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
                 


Wyświetleń strony: 1427
Data wytworzenia: 15-01-2014, 14:35:45 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 15-01-2014, 14:37:26 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego