Nabór na Lokalnego Animatora Sportu


Nabór na Lokalnego Animatora Sportu
Wójt Gminy Drawsko ogłasza nabór na Lokalnego Animatora Sportu
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę 1 etat + umowa zlecenie z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki .
 • Praca także w godzinach popołudniowych, soboty i niedziele.
Godziny zajęć w miesiącu dokumentowane  w „Dzienniku Zajęć”.
 1. Wymagania niezbędne:
 2. Ukończony 18 rok życia.
 3. Wykształcenie średnie lub wyższe – preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oprawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej – w tym przypadku wymagane jest uprawnienie państwowe uzyskane zgodnie z art. 41 i 42 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, podsiadający stosowne uprawnienia np. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego, w jednej z dyscyplin sportowych: piłka noża, piłka ręczna, koszykówka lub piłka siatkowa.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia.
 6. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.
 7. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność komunikowania się, kreatywność.
 2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Prawo jazdy kat. B.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z dyrektorami szkół i przedszkolem w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 6. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
 7. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 9. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 10. Prowadzenie dziennika pracy animatora.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje organizacyjne i managerskie.
 12. Wykonywanie innych niezbędnych zadań.
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 8. Oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godz. 14.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko lub listownie na adres Urzędu Gminy Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu”.
Liczy się data wpływu do Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do pobrania:
 
 


Wyświetleń strony: 1705
Data wytworzenia: 02-08-2017, 10:15:24 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-08-2017, 10:16:27 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego