Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko


GK-ZP 271.3.15                                                                                   Drawsko 18 sierpnia 2015

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz. 907)

 

OTRZYMUJĄ:

                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Roboty budowlane                           Dostawy x                                     Usługi  

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Drawsko

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Dariusz Bielawski

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

Kod pocztowy

64-733

Miejscowość

Drawsko

Województwo

Wlkp

Telefon

67 2569128

Faks

67 2569135

Poczta elektroniczna

pctdrawsko@poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.gminadrawsko.pl

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    

 

Numer ogłoszenia  200864 -2015 z dnia 06.08.2015

 

 

 

3. NOMENKLATURA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia                                                     09100000-1

 

                                      

 

                                           

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w ilości ok. 150 ton do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko.

 

 

5. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                         Negocjacje bez ogłoszenia 

nieograniczony

Z wolnej ręki                 Licytacja elektroniczna                      Dialog  konkurencyjny        

Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem          

 

 

6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

 

Nr

of.

 

Nazwa i adresy wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

 

 

CENA

Termin płatności

 

 

 

1.

PPHU „FACTUM” Sp z o.o

Ul. Z. Augusta 5/3

85-082  Bydgoszcz

 

90,00

 

 

10,00

 

 

100,00

 

 

2.

„Węglopasz” Sp z o.o

Ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

 

76,23

 

10,00

 

 

86,23

 

3.

NEST PALIWA, Paweł Kowalczyk, ul Szczecińska 12

74-107 Radziszewo

 

70,67

 

10,00

 

 

80,67

 

4.

Promat –Bis

Ul. Niepodległości 10

66-530 Drezdenko

 

73,75

 

10,00

 

 

83,75

 

5.

Transbud P. Nowak, J Magosiewicz Sp. J

Ul. Gdańska 78A

84-270 Reda

 

85,69

 

10,00

 

 

95,69

 

6.

Centrum Materiałów Budowlanych Hubert Izydor

Ul. Przemysłowa 6

64-730 Wieleń

 

86,35

 

10,00

 

 

96,35

                 

 

 

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Nazwa wykonawcy

 

PPHU „FACTUM” Sp z o.o

 

 

Adres

 ul.  Z. Augusta 5/3

 

Kod pocztowy

85-082  Bydgoszcz

Miejscowość

Bydgoszcz

Województwo/Kraj

Kujawsko-Pomorskie/Polska

Telefon

52 348 55 21

Faks

52 344 03 13

Poczta elektroniczna

 

Adres internetowy (URL)

 

Cena wybranej oferty

 562,11 zł brutto za 1 tonę węgla kamiennego (orzech I kl )

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  18.08 2015r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 18.08.2015r.

 

 

 

 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

 

 

 

 

 

  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę

                                                                                        

  

10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

 

      

 

 

 

 11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       

             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
                                                 

 

 

 

Dariusz Bielawski

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

 

 

 

                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        Wyświetleń strony: 900
Data wytworzenia: 18-08-2015, 13:02:12 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 18-08-2015, 13:04:28 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego