Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.42.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 781/3 – w części o  pow. do 0,0500 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022142/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, położona w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko, we wsi Drawski Młyn. Cel zawarcia umów – ogród przydomowy.
3.      Okres  zawarcia umów dzierżawy: do 01-01-2021 do 31-12-2023 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Stawka w 2017 wynosić będzie  0,18 zł/m2 – rocznie, nie mniej niż 70 zł/rok. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia – na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury Vat.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawski Młyn i publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
                                                                
 
 


Wyświetleń strony: 166
Data wytworzenia: 30-11-2020, 08:54:16 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 08:58:27 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego