Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest


Drawsko, dnia 11 września 2014 roku
N-ZP.6721.3-5.2013.MD
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na terenie wsi: Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chełst
 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 ze zmianami) oraz:
1.       uchwały Nr XXXV/201/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo, obejmującego działki nr: 194/1cz. 195/1cz, 196cz, 197cz., 633;
2.       uchwały Nr XXXV/202/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Kwiejce Nowe, obejmującej działkę nr 168/6, w obrębie Kwiejce Nowe,
3.       uchwały Nr XXXVI/212/2013 z dnia 24-04-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Chełst, obejmującej działki nr 193/9 i nr 193/10 w obrębie Chełst;   uchwały Nr XXXVII/224/2013 z dnia 05-06-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Chełst obejmującej działkę nr 18 w obrębie Chełst; uchwały Nr XLIV/264/2013 z dnia 30-12-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Chełst, obejmującej część działki nr 72/3 w obrębie Chełst Zachód.
 
zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obejmującego ww. obszary, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 września 2014 roku do 16 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, pokój nr 11 w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2014 roku w Sali narad urzędu (pokój nr 7) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Drawsko.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Drawsko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 roku.
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1561
Data wytworzenia: 11-09-2014, 11:25:30 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 11-09-2014, 11:32:55 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego