Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce


N-B.6733.1.2019.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 24.01.2019 roku zostało wszczęte na żądanie  Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Piłka na działkach nr ewid. gruntów 629 i 542/1 w obrębie geodezyjnym Piłka.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11, I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 461
Data wytworzenia: 31-01-2019, 12:00:32 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 31-01-2019, 12:02:08 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego