Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat


                                                                                  Drawsko, 15.02.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Drawsko

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

 

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

 

1. Stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów: konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe - preferowane z zakresu administracji publicznej, podatków i opłat, podatków i kontroli podatkowej, ekonomii, finansów publicznych, finansów i rachunkowości

5)   znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy Ordynacja podatkowa

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- ustawy o podatku rolnym

- ustawy o podatku leśnym

- ustawy o opłacie skarbowej

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

- ustawy Prawo budowlane

- ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

      - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

- instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

6)      umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, znajomość oprogramowania narzędziowego Microsoft Office, a w szczególności Word, Excel.,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

       3. Dodatkowe wymagania od kandydatów – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1)      komunikatywność,

2)      dyspozycyjność

3)      samodzielność

4)      umiejętność pracy w zespole,

5)      umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,

6)      umiejętność podejmowania decyzji i analizy różnorodnych zagadnień z zakresu podejmowanych działań,

7)      zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych zadań,

8)      umiejętność skutecznego wprowadzania zmian zachodzących na stanowisku,

9)      znajomość zasad precedencji oraz savoir –vivre-u samorządowego i ogólnych zasad etyki pracy samorządowej

10)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1.      Wymiar podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, co do których zastosowanie ma ustawa Ordynacja podatkowa oraz inne ustawy takie jak m.in. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o opłacie skarbowej, w tym w szczególności: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej.

2.       Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów ww. podatków i opłat

3.       Bieżąca aktualizacja ewidencji gospodarstw rolnych, nieruchomości i lasów na podstawie otrzymanych zmian z ewidencji gruntów.

4.      Bieżąca aktualizacja ewidencji środków transportowych na podstawie otrzymanych zmian z komunikacji (m.in. zbycia, nabycia, czasowe wycofania pojazdów)

5.      Opracowywanie decyzji na wnioski dotyczące ulg inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, odbywania służby wojskowej i innych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie o udzielonej pomocy publicznej w aplikacji SHRIMP  i SRPP

6.      Potwierdzanie danych dotyczących gospodarstw rolnych, nieruchomości, przychodowości na wnioski interesantów.

7.      Wydawanie informacji o  stanie majątkowym podatników na wnioski prokuratury.

8.      Prowadzenie postępowań sądowych w sprawie podatników z nieuregulowanym majątkiem

9.      Prowadzenie wykazu umów zleceń zawartych przez rolników, potwierdzanych przez Wójta.

10.  Prowadzenie spraw dotyczących wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: naniesienie do programu danych z wniosków rolników, sporządzenie zestawień dla zapotrzebowania w środki na dotację, sporządzenie decyzji, sporządzenie list do wypłaty gotówkowej i za pomocą przelewów, sporządzanie sprawozdań.

11.  Prowadzenie spraw dotyczących możliwości nabycia (dziedziczenia) przez gminę środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych byłych właścicieli (mieszkańców gminy).

12.  Księgowanie wpłat za przyłącza kanalizacji ściekowej wsi Drawski Młyn.

13.  Przeprowadzanie kontroli podatkowych

14.  Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Gminy i ich wykonywanie, w tym m.in. uchwały potrzebne do wymiaru podatków i opłat tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz zwolnień i ulg w zakresie tych podatków.

15.  Przygotowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawach wynikających z zakresu czynności.

16.  Sporządzanie sprawozdawczości z wyżej wymienionych zadań, m.in.; sprawozdania z wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, zwolnień, wykazy w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty podatków.

17.  Udział w pracach dotyczących inwentaryzacji majątku gminy

18.  Bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawnych.

19.  Przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych i tajemnicy skarbowej

20.  Bieżące przygotowywanie  dokumentów do archiwizacji.

21.  Prowadzenie spraw z dziedziny zarządzania kryzysowego kraju w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

22.  Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

 

 5. Warunki pracy na stanowisku:

1)  miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733

     Drawsko - Referat Finansowy.

2)  czas pracy - pełny wymiar czasu pracy,

3)  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

4)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.

Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony. 

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Drawsko w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.
 9. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do urzędu) na ww. adres urzędu, w kopertach z oznaczeniem nadawcy, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym”, w terminie do dnia 25 lutego 2021 roku do godz. 13.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Na ocenę kandydatów składać się będzie: spełnienie wymagań formalnych i rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Drawsko

 

10. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Drawsko zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl

 

Nabór na stanowisko zostanie przeprowadzony na zasadach określonych przez przepisy prawa dla wolnych stanowisk urzędniczych.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 884
Data wytworzenia: 15-02-2021, 14:31:10 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-02-2021, 14:32:09 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego