Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Ogłoszenie z dnia 2016-04-06

Drawsko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Data zamieszczenia 06.04.2016.
Biuletyn Zamówień publicznych Nr 78922  z dnia 06.04.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel.

067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA  II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Część I Zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

-        ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

-        ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

-        ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

-        ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

-        ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

-        ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

-        ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

 

w następujących jednostkach organizacyjnych:

1.      Urząd Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

2.      Szkoła Podstawowa Drawski Młyn, ul. Szosa Dworcowa 2, 64-731 Drawski Młyn

3.      Szkoła Podstawowa Drawsko, ul. Nadnotecka 22, 64-733 Drawsko

4.      Szkoła Podstawowa Chełst 113, 64-734 Chełst

5.      Szkoła podstawowa Pęckowo, ul. Powstańców Wlkp. 1, 64-733 Pęckowo

6.      Szkoła Podstawowa Piłka, 64-733 Piłka 24

7.      Gimnazjum Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 83/85, 64-733 Drawsko

8.      Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 140/1, 64-733 Drawsko

9.      Gminne Przedszkole Publiczne, ul. Nadnotecka 22A, 64-733 Drawsko

10.  Zakład Kanalizacji i Wodociągów, ul. Powstańców Wlkp. 121A, 64-733 Drawsko

11.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

 

Część II Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

 

Część III Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.

 

Część IV Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników imprez sportowych.

 

 

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program Ubezpieczenia

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

 

Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

2.      Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844).

3.      Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Opis części zamówienia:

 

Część I Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

w zakresie:

-        ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

-        ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

-        ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

-        ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

-        ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

-        ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

-        ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

 

Część II Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

 

Część III Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP:

- ubezpieczenie imienne, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,

- ubezpieczenie bezimienne.

 

Część IV Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników imprez sportowych

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod Przedmiot główny 66.51.00.00-8              przedmioty dodatkowe: 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

Opis części zamówienia:

 

Część I Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

w zakresie:

-        ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

-        ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

-        ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

-        ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

-        ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

-        ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

-        ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

 

Część II Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

 

Część III Zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP:

- ubezpieczenie imienne, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,

- ubezpieczenie bezimienne.

 

Część IV Zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników imprez sportowych.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie.

II.1.8) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej: Nie

II.1.9) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  

          67 ust. 1 pkt 6 ustawy

1.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym.

2.  Zamówienia uzupełniające mogą również dotyczyć przedłużenia terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia).

3.  Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania 
w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym,
z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

 

 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Dotyczy I części zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia:  36 miesięcy,

przewidywany okres ubezpieczenia

     od dnia 25.04.2016 r. do dnia 24.04.2019 r.

 

 UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

 

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na okresy:

od 25.04.2016 r. do 24.04.2017 r.

od 25.04.2017 r. do 24.04.2018 r.

od 25.04.2018 r. do 24.04.2019 r.

 

Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy:

od 25.04.2016 r. do 24.04.2017 r.

od 25.04.2017 r. do 24.04.2018 r.

od 25.04.2018 r. do 24.04.2019 r.

 

Dotyczy II części zamówienia:

 

Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na  trzy okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z  wnioskiem Zamawiającego.

Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 24.04.2019

Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia  23.04.2020 r.

 

Dotyczy III części zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia:  36 miesięcy,

przewidywany okres ubezpieczenia

     od dnia 25.04.2016r. do dnia 24.05.2019r.

 

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy:

od 25.04.2016 r. do 24.04.2017 r.

od 25.04.2017 r. do 24.04.2018 r.

od 25.04.2018 r. do 24.04.2019 r.

 

Dotyczy IV części zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia:  36 miesięcy,

przewidywany okres ubezpieczenia

     od dnia 25.04.2016r. do dnia 24.05.2019r.

 

Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okresy:

od 25.04.2016 r. do 24.04.2017 r.

od 25.04.2017 r. do 24.04.2018 r.

od 25.04.2018 r. do 24.04.2019 r.

 

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ. 

 

              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium. Nie dotyczy

III.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1844), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia

III.2.2 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ)

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

 

III.2.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ)

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 

 

 

 

III.3.1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

1     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załączonego wzoru.

2     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisu wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

III.3.2 Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1.        Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert.

2.        Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 

 

III.3.3 Inne dokumenty:

1.      Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.

2.      Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załączonym wzorem - oświadczenie Wykonawcy nr 3.

3.      Pełnomocnictwo dla osoby składającej oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy/ów z określonym zakresem umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

 

 

III.3.4 Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja).

1.        W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4

Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 składa
i podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie:

-     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

-     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.    Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.    Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.    Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.

 

 

III.3 5. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienie [art. 36a ust. 2 ustawy].:

a) Zamawiający nie ustawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

III.3.6. Dodatkowe informacje i aktualne regulacje prawne w zakresie podwykonawstwa:

1.    Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

2.    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

3.    Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że   Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.

4.    W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie odpowiadał za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

 

           

III.3.7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa z dnia 16 kwietnia    1993 r. (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.), jeśli : wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 

Uwaga:

• Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

 

III.3.8 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowania dokonana będzie na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

 2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 III.3.9 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; nie

III.3.10   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 SEKCJAIV: PROCEDURA
IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena oraz zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Kryterium oceny ofert:

 

Cześć I Zamówienia:

A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

 

  1. cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia.

     Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:

 

       P min

                                    An = __________ x 100 pkt.

                                                  Pn

  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

  n    - numer oferty

  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

  Pn    - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

 

B.     zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 40, 41, 42, 44, 48, 50 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę,

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 46, 49, 53 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 39, 43, 45, 47, 51, 52 zostanie przyznanych po 15 punktów za każdą klauzulę.

 

 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:

 

          Kn

                                    Bn = __________ x 100 pkt.

                                                  Kmax

  Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B

  n    - numer oferty

  Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert

  Kn    - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n

 

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 38 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia.

 

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

 

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla każdej oferty n zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty Bn.

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Won = An x 0,85 + Bn  x 0,15

 

Won - wskaźnik oceny oferty n

 

Część I Zamówienia zostanie udzielona wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 

 

Cześć II Zamówienia:

C. Cena łączna ubezpieczenia – 90%

D. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10%

 

  1. cena łączna ubezpieczenia w części II zamówienia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia.

     Oferty będą podlegały ocenie w kryterium C według następującego wzoru:

 

 

 

       P min

                                    Cn = __________ x 100 pkt.

                                                  Pn

  Cn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium C

  n    - numer oferty

  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

  Pn    - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

D.    zaakceptowanie klauzul dodatkowych w części II zamówienia – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 5 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę,

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 7, 8, 9, 11 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 6, 10 zostanie przyznanych po 15 punktów za każdą klauzulę.

 

 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium D według następującego wzoru:

 

          Kn

                                    Dn = __________ x 100 pkt.

                                                  Kmax

  Dn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium D

  n    - numer oferty

  Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert

  Kn    - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n

 

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 4 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia.

 

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

 

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium D) dla każdej oferty n zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty Dn.

 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Won = Cn x 0,90 + Dn  x 0,10

 

Won - wskaźnik oceny oferty n

 

Zamówienie publiczne w części II zamówienia zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 

Cześć III Zamówienia:

E Cena łączna ubezpieczenia – 90%

F. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10%

 

  1. cena łączna ubezpieczenia w części III zamówienia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia.

     Oferty będą podlegały ocenie w kryterium E według następującego wzoru:

 

       P min

                                    En = __________ x 100 pkt.

                                                  Pn

  En     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium E

  n    - numer oferty

  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

  Pn    - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

F.     zaakceptowanie klauzul dodatkowych w części III zamówienia – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

·         za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 5 zostanie przyznanych 8 punktów,

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 7, 8, 9 i 10 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,

·         za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 6 zostanie przyznanych 15 punktów.

 

 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium F według następującego wzoru:

 

          Kn

                                    Fn = __________ x 100 pkt.

                                                  Kmax

  Fn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium F

  n    - numer oferty

  Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert

  Kn    - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n

 

 

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 4 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia.

 

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

 

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium F) dla każdej oferty n zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty Fn.

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Won = En x 0,90 + Fn  x 0,10

 

Won - wskaźnik oceny oferty n

 

Zamówienie publiczne w części III zamówienia zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 

Cześć IV Zamówienia:

G. Cena łączna ubezpieczenia – 90%

H. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 10%

 

  1. cena łączna ubezpieczenia w części IV zamówienia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia.

     Oferty będą podlegały ocenie w kryterium E według następującego wzoru:

 

 

       P min

                                    Gn = __________ x 100 pkt.

                                                  Pn

  Gn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium G

  n    - numer oferty

  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

  Pn    - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

 

H.    zaakceptowanie klauzul dodatkowych w części VI zamówienia – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

·         za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 5 i 8 zostanie przyznanych 8 punktów,

·         za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 6, 7 i 9 zostanie przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę,

 

 

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium H według następującego wzoru:

 

          Kn

                                    Hn = __________ x 100 pkt.

                                                  Kmax

  Hn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium H

  n    - numer oferty

  Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert

  Kn    - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n

 

 

UWAGA:

Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 4 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia.

 

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

 

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium H) dla każdej oferty n zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty Hn.

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 

Won = Gn x 0,90 + Hn  x 0,10

 

Won - wskaźnik oceny oferty n

 

Zamówienie publiczne w części IV zamówienia zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadrawsko.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 4.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 r. godzina 1015, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko –  (pok. Nr 10- sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziale zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek TchórzkaWyświetleń strony: 953
Data wytworzenia: 06-04-2016, 14:32:18 przez Administrator
Opublikowano: 06-04-2016, 14:38:37 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego