Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, świetlica Kamiennik


Drawsko, dnia 4 maja 2021 roku
N.6840.14,15.2020.MD
N.6845.10,13,14,15,16.2021.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące - działkę nr 77/4, obręb Kwiejce Nowe, działkę nr 69/11 w obrębie Kwiejce; wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujące – cz. dz. nr 152/1 w obrębie Drawsko i cz. dz. 549/2 w obr. Piłka, cz. dz. 25/2 w obr. Chełst Zach, wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie obejmujący – cz. dz. 122/8 w obr. Kamiennik. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Kwiejce, Kwiejce Nowe, Drawsko, Piłka, Kamiennik, Chełst.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
Drawsko, dnia 04 maja 2021 roku
N.6845.10.2021.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/8 – o pow. całkowitej 0,0654ha, położonej w obrębie Kamiennik, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00022133/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, zabudowana budynkiem, w którym mieści się m.in. świetlica wiejska o pow. 73,80m2. Zawarcie umowy użyczenia nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz Stowarzyszenia Nasza wieś Naszym Domem w Kamienniku i obejmowała będzie pomieszczenia świetlicy wiejskiej o pow. 73,80m2..
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Kamiennik. Cel zawarcia umowy – działalność statutowa stowarzyszenia.
3.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: od 01-08-2021 roku do 31-07-2024 roku.
4.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Kamiennik i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 


Wyświetleń strony: 644
Data wytworzenia: 10-05-2021, 10:44:40 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-05-2021, 10:46:42 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego