Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp.


GK-ZP.271.8.19                                                                                               Drawsko 26 sierpnia 2019
 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegających na: Utworzenie Klubu „Seniora +” - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku.
3.      Zakres zamówienia obejmuje:
1)      Roboty rozbiórkowe
2)      Roboty murarskie wewnętrzne
3)      Roboty demontażowe i montażowe instalacji sanitarnej
4)      Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania.
5)      Wykonanie nowych posadzek
6)      Przebudowa schodów zewnętrznych i zejścia do piwnicy.
 
4.       Szacunkowa wartość zamówienia:
132 060,44 zł. netto
 
5.        Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
6.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Drawsko ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
7.       Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 10.09.2019 r. – 31.12.2019 r.
8.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała
 


Wyświetleń strony: 294
Data wytworzenia: 26-08-2019, 17:49:20 przez Administrator
Opublikowano: 26-08-2019, 17:50:12 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego