Ogłosenei o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko,, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie


Drawsko, dnia 28.05.2021 r.
N-ZP.6721.3.2021.MD
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko wieś Pęckowo,
w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:
- uchwały Nr XXVII/189/2021 z dnia 28-04-2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.
Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.
 
 (-) Bartosz Niezborała
 Wójt Gminy Drawsko
 
 
 


Wyświetleń strony: 101
Data wytworzenia: 02-06-2021, 07:30:02 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-06-2021, 07:33:13 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego