Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia


Drawsko, dnia 18 lipca 2019 roku
N.6845.5.2019.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, działka nr 242. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawsko.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


 

Drawsko, dnia 18 lipca 2019 roku

N.6845.5.2019.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest działka nr 242 – o pow. całkowitej 0,1200ha, położona w obrębie Drawsko, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022142/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, do części działki o pow. 0,1166 ha. W skład wydzierżawianej części działki wchodzą RIVa-0,0566 ha; B-0,0600ha.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko. Cel zawarcia umowy – powiększenie podwórza.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-09-2019 roku do 31-08-2022 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty przeznaczone na podwórze lub powiększenie podwórza wynosi aktualnie 0,16 zł/m2 rocznie + należny podatek Vat. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 423
Data wytworzenia: 19-07-2019, 09:03:46 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-07-2019, 09:21:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego