Wybory ławników na kadencję 2020-2023


UWAGA! WYBORY ŁAWNIKÓW !!!
URZĄD  GMINY W DRAWSKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019  ROKU.
Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).
W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Drawsko wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym wTrzciance (do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich)  informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach.
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r. 
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.
Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją. 
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy w Drawsku, pok. 10 w godzinach urzędowania, tj. pon. . 800-1600 wt. – pt. 700-1500. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.gminadrawsko.pl. oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 06, tel. 672569128, wew. 148.
 
 
ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 czerwca 2011 r.
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
 A. Rada gminy, do której następuje zgłoszenie kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/: 
RADA GMINY DRAWSKO
B.    Dane kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/:
 
1
 
 Imię (imiona) i nazwisko
 
 
 
2
 
 Nazwiska poprzednio używane
 
 
 
3
 
 Imiona rodziców
 
 
 
4
 
 Data i miejsce urodzenia
 
 
 
5
 
 Obywatelstwo
 
 
 
6
 
 Numer ewidencyjny PESEL
 
 
 
7
 
 Numer NIP
 
 
 
8
 
 Miejsce zamieszkania ze wskazaniem, od ilu lat kandydat mieszka na terenie gminy
 
 
 
9
 
 Adres do korespondencji i dane kontaktowe (numer telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy i ewentualnie adres e-mail)
 
 
10
 
 Wykształcenie i kierunek (np. wyższe ekonomiczne, średnie zawodowe - technik budowlany, itp.)
 
 
11
 
 Status zawodowy (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny, itp. oraz wskazanie, od ilu lat (miesięcy) w nim pozostaje)
 
 
12
 
 Miejsce pracy lub prowadzonej działalności ze wskazaniem, od ilu lat kandydat jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy
 
 
 
13
 
 Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo w organizacjach społecznych)
 
 
 
 
14
 
 Motywy kandydowania na ławnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 Informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach
 
 
 
 
 
16
 Informacja, do orzekania w którym sądzie (w sądzie okręgowym albo rejonowym) proponowany jest kandydat
 
 
 
 
 
17
Informacja, czy zgłaszany kandydat jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wraz ze zwięzłym uzasadnieniem potwierdzającym szczególną znajomość spraw pracowniczych
 
(w razie braku miejsca w rubryce - można dołączyć odrębną kartę)
 
 
 
 
C.       Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika /wypełnia podmiot zgłaszający/:
 
1
 
 Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby*
 
 
 
2
 
 Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji
 
 
 
3
 
 Podpis osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji
 
 
 
4
 
 Nazwa i numer rejestru lub ewidencji, do których podmiot jest wpisany
 
 
 
5
 
 Dane teleadresowe do korespondencji: adres (jeżeli jest inny niż adres siedziby), telefon kontaktowy
i adres e-mail
 
 
 
*    Prezes sądu wypełnia w części C wyłącznie rubrykę 1.
      Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników.
     Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.
 
 
..............................
 
 ........................
miejscowość i data wypełnienia
 
 
 
 czytelny podpis kandydata na ławnika
 
 
 
 
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.
 
 
                             .............................
 
 ..................................
(miejscowość i data wypełnienia)
 
 
(czytelny podpis prezesa sądu albo osoby reprezentującej podmiot określony w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)uprawniony do zgłoszenia kandydata bądź jednego z pięćdziesięciu obywateli zgłaszających kandydata)
 
 
 
 
_____________________________________________
POUCZENIE:
      Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, pozostawia się bez dalszegobiegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartę zgłoszenia ławnika wraz załącznikami (informacja z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie
kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; dwa zdjęcia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji; lista osób zgłaszających kandydata), podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać
w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów, po upływie powyższego terminu, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.
Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są jednocześnie wykorzystywane przez administrację sądu.
W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian, ławnik powinien zgłosić takie zmiany do oddziału administracyjnego właściwego sądu.
 
 
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1962
Data wytworzenia: 28-06-2019, 07:24:27 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-06-2019, 07:26:48 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego