Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun


Drawsko, dnia 22-11-2017r.
N.6825.10.2015.MD
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
            Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami)
 
 
 
podaje się do wiadomości
 
że został sporządzony Protokół nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji, obejmujący niżej wymienioną działkę:
 
 
 


 
lp.
 
obręb
 
działka
 
pow.
/ ha /
 
1.       
Drawsko
(wieś Drawski Młyn)
1297/1
1,7727


 
 
 
Protokół dla ww. nieruchomości wyłożony będzie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku – w pokoju 11, I piętro, w okresie od 23.11.2017r. do 28.12.2017r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Drawsko.
 
W terminie do 28.12.2017r. osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w Protokole, mogą zgłosić zastrzeżenia do Komisji inwentaryzacyjnej.
 
 
Zgłoszone zastrzeżenia Komisja Inwentaryzacyjna rozpatrzy niezwłocznie i w razie ich uwzględnienia zmieni ustalenia zawarte w protokole.
 
 
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 2730
Data wytworzenia: 23-11-2017, 09:01:01 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 23-11-2017, 09:22:28 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego