Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r.


 
 
Uchwała nr XLV/273/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 12.02.2014 r.
 
 
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2014r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:
 
§ 1 Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2014 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Drawsko.
 
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
Do uchwały XLV/273/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 12.02.2014 r.
 
 
 
Plan Pracy Rady Gminy Drawsko na 2014r.
 
 
     
LUTY
 
 1. Przyjęcie planu Pracy Rady Gminy Drawsko na rok 2014.
 2. Gospodarka odpadami – informacja.
 3. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
MARZEC
 
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.
3. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
KWIECIEŃ
 
 1. Analiza stanu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku.
 2. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
MAJ
 
 1. Analiza funkcjonowania Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
 2. Ocena wykonania budżetu Gminy Drawsko za rok 2013.
 3. Stan organizacji szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny.
 4. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał
 
CZERWIEC
 
 1. Realizacja Funduszy Rad Sołeckich.
 2. Rozpatrzenie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko za rok 2013r.
 3. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
 
 
 
 
 
LIPIEC- SIERPIEŃ              PRZERWA URLOPOWA
 
 
 
 
WRZESIEŃ
 
 1. Uroczysta sesja- wręczenia nagród wybitnym uczniom i sportowcom.
 2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2014 roku wraz z dokonaniem poprawek budżetowych.
 3. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
PAŹDZIERNIK
 
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014.
 2. Informacja o funkcjonowaniu bazy sportowo-kulturalnej (boiska, świetlice, biblioteki, Marina „YNDZEL”, amfiteatr, place zabaw  itp.)
 3. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
LISTOPAD
 
 1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat obowiązujących na terenie Gminy Drawsko na 2015r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami- na podstawie uchwały o pożytku publicznym i wolontariacie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2014”.
 4. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
GRUDZIEŃ
 
 1. Uchwalenie budżetu Gminy Drawsko na rok 2015 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 r.
 3. Podjęcie innych zgłoszonych uchwał.
 
 
 


Wyświetleń strony: 1174
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:22:51 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:24:40 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego