Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1


GK-ZP.271.1.19                                                                                                Drawsko 04.04.2019
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informujemy o wyniku postępowania
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Część I zamówienia.
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę
Nazwa kryterium
Nazwa Wykonawcy
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" BR w Bydgoszczy, O Pila, ul. Browarna 19, 64-920 Piła
Concordia Polska TUW, O/ Poznań, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
BALCIA Insurance SE, O w Polsce z Siedzibą w Warszawie, Al.. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
InterRisk TU S.A. VIG O Poznań, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
Saltus TUW, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot
Compensa TU S.A. VIG, O Katowice, u;. Floriana 15, 40-286 Katowice
Uniqa TU S.A., PR w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom
Cena łączna
49,48
Brak oferty na część I
Brak oferty na część I 
41,92
60,00
52,81
49,67
klauzule
11,50
4,00
8,00
11,00
5,50
Pozostałe kryteria oceny ofert
3,00
0,00
9,00
9,00
9,00
Łącznie
63,98
45,92
77,00
72,81
64,17
 
W toku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Saltus TUW, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot za kwotę 157 937,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny
oferty określonych w pkt. 19 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ww. ustawie
oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą
w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: oferowana cena łączna ubezpieczenia (60,00),
zaakceptowanie klauzul dodatkowych (8,00), pozostałe kryteria oceny ofert
(9,00). Oferta Saltus TUW, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ww.kryteriów.
 
 
Część II zamówienia
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę
 
Nazwa kryterium
Nazwa Wykonawcy
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" BR w Bydgoszczy, O Pila, ul. Browarna 19, 64-920 Piła
Concordia Polska TUW, O/ Poznań, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
BALCIA Insurance SE, O w Polsce z Siedzibą w Warszawie, Al.. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
InterRisk TU S.A. VIG O Poznań, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
Saltus TUW, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot
Compensa TU S.A. VIG, O Katowice, u;. Floriana 15, 40-286 Katowice
Uniqa TU S.A., PR w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom
Cena łączna
42,03
60,00
59,16
Brak oferty na część II zamówienia
Brak oferty na część II zamówienia
55,75
Brak oferty na część II zamówienia
klauzule
16,8
21,00
13,80
21,00
zniżka
0,00
10,00
0,00
0,00
Łącznie
58,83
91,00
72,96
76,75
 
 
W toku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmyConcordia Polska TUW, O/ Poznań, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań za kwotę 67 692,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny
oferty określonych w pkt. 19 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ww. ustawie
oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą
w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: oferowana cena łączna ubezpieczenia (60,00),
zaakceptowanie klauzul dodatkowych (21,00), zniżka (10,00) . Oferta Concordia Polska TUW, O/ Poznań, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznańprzedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ww.kryteriów.
 
Część III zamówienia
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę
Nazwa kryterium
Nazwa Wykonawcy
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" BR w Bydgoszczy, O Pila, ul. Browarna 19, 64-920 Piła
Concordia Polska TUW, O/ Poznań, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
BALCIA Insurance SE, O w Polsce z Siedzibą w Warszawie, Al.. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
InterRisk TU S.A. VIG O Poznań, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
Saltus TUW, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot
Compensa TU S.A. VIG, O Katowice, u;. Floriana 15, 40-286 Katowice
Uniqa TU S.A., PR w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom
Cena łączna
15,30
22,26
Brak oferty na III część zamówienia
60,00
Brak oferty na część III zamówienia
Oferta odrzucona
19,82
klauzule
18,00
12,00
0,00
0,00
Łącznie
33,30
34,26
60,00
19,82
 
W toku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy InterRisk TU S.A. VIG O Poznań, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań za kwotę 7 641,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów oceny
oferty określonych w pkt. 19 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ww. ustawie
oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: oferowana cena łączna ubezpieczenia (60), zaakceptowanie klauzul (0,00) . Oferta InterRisk TU S.A. VIG O Poznań, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ww.kryteriów.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie   z art. 94 ustawy Pzp.
Dariusz Bielawski
Kierownik referatu Komunalnego


Wyświetleń strony: 413
Data wytworzenia: 04-04-2019, 14:18:05 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-04-2019, 14:23:10 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego