Wykaz nieruchomości do sprzedaży, lokale mieszkalne Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 114


Drawsko, dnia 27 kwietnia 2023 roku
N.6840.4.2023.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 344) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne nr 2 i 3 usytuowane w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku). Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa Drawsko.
 
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 

Drawsko, dnia 27 kwietnia 2023 roku

N.6840.4.2023.MD
Wójt Gminy Drawsko
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) w zw. z Uchwałą nr 2/2020 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 114 w m. Drawsko, Zarządzenia nr 67/2023 Wójta Gminy Drawsko z 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny nieruchomości, Uchwały Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne (dz. urzęd. woj. wlkp. poz.7735, z 07.12.2016 r.) i Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne (dz. urzęd. woj. wlkp. poz. 793, z 27.01.2017 r.)
 ogłasza
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców położonych na terenie Gminy Drawsko – wieś Drawsko
 
 
 
Lp.
 
położenie
oznaczenie wg księgi wieczystej
i ewidencji gruntów i budynków
 
 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Cena nieruchomości
1.
- Lokal mieszkalny nr 2
Drawsko,
ul. Powstańców Wlkp.114
- księga wieczysta nr PO2T/00030002/7
- budynek zlokalizowany jest na działce nr 179/2 położonej w obrębie Drawsko,
 
Lokal mieszkalny nr 2, położony na parterze budynku nr 114 przy ul. Powstańców Wlkp. w
Drawsku, w którym mieszczą się cztery lokale mieszkalne.
Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki  i przedpokoju o pow. użytkowej 42,20m2. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy o pow. użytkowej 29,70 m2. Udział w częściach wspólnych działki i nieruchomości wynosi 0,23. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i co.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - na cele mieszkaniowe.

 

Lokal składa się z:
- pokój – 21,20 m2,
- pokój – 10,40 m2,
- kuchnia – 5,40 m2,
- przedpokój – 2,60 m2
- łazienka – 2,60 m2,
razem - 42,20 m2
 
pomieszczenia przynależne:
- budynek gospodarczy
o pow. użytkowej 29,70 m2
OGÓŁEM - 71,90 m2
 
- cena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi              -57656,60 zł - cena udziału w częściach  wspólnych działki i nieruchomości wynoszącego 0,23         -15237,00 zł
 
Łączna cena                 72893,00 zł
 
2.
- Lokal mieszkalny nr 3
Drawsko,
ul. Powstańców Wlkp. 114
- księga wieczysta nr PO2T/00030002/7
- budynek zlokalizowany jest na działce nr 179/2 położonej w obrębie Drawsko,
Lokal mieszkalny nr 3, położony na parterze i poddaszu budynku nr 114 przy ul. Powstańców Wlkp. w Drawsku, w którym mieszczą się cztery lokale mieszkalne.
Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki o pow. użytkowej 60,50m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 15,00 m2. Udział w częściach wspólnych działki i nieruchomości wynosi 0,24. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i co.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - na cele mieszkaniowe.

 

Lokal składa się z:
- pokój – 14,40 m2,
- pokój – 13,20m2,
- pokój – 17,90 m2,
- kuchnia – 12,80 m2,
- łazienka – 2,20 m2,
razem - 60,50 m2
 
pomieszczenia przynależne:
- pomieszczenie w budynku gospodarczym
o pow. użytkowej 15,00 m2
OGÓŁEM - 75,50 m2
 
- cena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi                88603,00 zł
 
- cena udziału w częściach  wspólnych działki i nieruchomości wynoszącego 0,24          15900,00 zł
 
Łączna cena               104503,00 zł
 
Nieruchomości  zostały przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej na podstawie uchwały nr 2/2020 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 114 w m. Drawsko i Zarządzenia nr 67/2023 Wójta Gminy Drawsko z 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny nieruchomości.
Najemcom lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie uchwały nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne (dziennik urzędowy woj. wlkp. poz.7735, z 07.12.2016 roku) i Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne (dziennik urzędowy woj. wlkp. poz. 793, z 27.01.2017 roku) przysługuje bonifikata w wysokości określonej w ww. uchwałach.
Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie tej nieruchomości do dnia 13 czerwca 2023 roku;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie tej nieruchomości do dnia 13 czerwca 2023 roku;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko na tablicy ogłoszeń oraz zostanie zamieszczony na stronach internetowych Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa Drawsko, na okres od 02.05.2023 r. do 13.06.2023 r. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w prasie lokalnej.
Cena sprzedaży lokali mieszkalnych jest zwolniona z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku gdy cena sprzedaży jest rozłożona na raty, ustanawia się hipotekę zabezpieczającą wierzytelność Gminy Drawsko z tytuły
zapłaty ceny.
Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy  Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063,  693223797(osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Wykaz
wywieszono dnia.........................
zdjęto dnia ..................................
podpis ..........................................
 

 Wyświetleń strony: 309
Data wytworzenia: 02-05-2023, 07:33:38 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-05-2023, 07:38:14 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego