Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374


Drawsko, dnia 6 maja 2020 roku

N.6845.5.2020.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie: Pęckowo– cz. działki nr 374. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Pęckowo.

 

 

   Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko
Drawsko, dnia 6 maja 2020 roku
N.6845.5.2020.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 374 – o pow. całkowitej 0,5200ha, położonej w obrębie Pęckowo ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00018885/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, do części ww. działki  o powierzchni 1m2.
2.      Nieruchomość położona jest  w obrębie ewidencyjnym Pęckowo. Cel zawarcia umowy – ustawienie zniczomatu.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-07-2020 roku do 30-06-2023 roku.
4.      Czynsz dzierżawny w 2020 roku za grunty wydzierżawione na cele lokalizacji zniczomatu wynosi 30,00 zł/m2 +VAT. Czynsz płatny jest jednorazowo z góry za dany rok, przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Pęckowo i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl i gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 279
Data wytworzenia: 12-05-2020, 07:57:43 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 12-05-2020, 08:01:33 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego