Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3


Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33, 35, 37- 45.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: wieś Drawsko, wieś Drawski Młyn, wieś Chełst, wieś Piłka. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Drawski Młyn, Chełst, Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 27 listopada 2020 roku
N.6845.33.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/3 – o pow. całkowitej 3,4365ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026511/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - do części ww. działki o powierzchni 0,8636 ha.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy:  do 01-01-2021 roku do 31-12-2023 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 0,31 q żyta -rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2020 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 167/2019  85,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 142
Data wytworzenia: 30-11-2020, 09:23:00 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-11-2020, 09:28:40 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego