Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej


 

UCHWAŁA NR XLIX/291/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej

Na podstawie art. 25 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 42 § 1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 19764 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

Rada Gminy drawsko uchwala, co następuje:

§ 1

Odmawia się wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej Pani Łucji Magdziarz, która posiada umowę o pracę z Pracodawcą – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, a której to zmiany warunków pracy i płacy chce dokonać Pracodawca od dnia 01.09.2014r.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Pracodawcy-Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2 oraz doręczenia jej zainteresowanej radnej Pani Łucji Magdziarz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały nr XLIX/291/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014r.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym w tym zakresie, bez zgody organu stanowiącego niedopuszczalna jest zmiana warunków pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego pracownika samorządowego będącego radnym, zatrudnionego zarówno na podstawie umowy o pracę jak i mianowania (zob. wyrok SN z dnia 14 lutego 2001 r., sygn. I PKN 250/00, opubl. OSNP 2002, Nr 21, poz. 524). W podobnym duchu wypowiedział się SN dwa lata później, wyraźnie ochroną stosunku pracy radnego obejmując również warunki pracy i płacy (wyrok SN z dnia 2 września 2003 r., I PK 338/02, OSNP 2004, Nr 17, poz. 301). SN stwierdził, iż skoro w świetle art. 42 § 1 kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia warunków pracy i płacy, odesłanie to oznacza, że szczególna ochrona jaka wynika z ustrojowych przepisów samorządowych, obejmuje również wypowiedzenie zmieniające.

Nadto należy stwierdzić, że Rada Gminy jest pozostawiona swobodnemu uznaniu, Rada ma swobodę w ocenie, czy pojawiły się przesłanki uwzględniające wniosek pracodawcy. W przedmiotowym przypadku Rada uznała, że takie przesłanki nie zachodzą.

W związku z powyższym należy podjąć uchwałę w ww. brzmieniu.

 

 Wyświetleń strony: 1033
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:28:15 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:29:31 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego