Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wszystkie organy administracji są zobowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku
i jego ochronie. Dotyczy to także podmiotów, które są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska.

                Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.), każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Prawo dostępu do informacji o środowisku zagwarantowane prawem dotyczy każdej osoby fizycznej
i prawnej, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania lub siedziby.

Informacje o środowisku udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego. Udostępnianie niniejszych informacji jest bezpłatne w przypadku gdy przekazanie informacji następuje ustnie
oraz gdy informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie i są przeglądane
w siedzibie organu administracji. Udostępnianie informacji jest także odpłatne gdy informacje wymagają wyszukania, sporządzone zostaną kopie dokumentów lub danych, nastąpi przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku ( np. elektronicznie na płytę CD ). Stawski opłat za udzielanie informacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczenia opłat. (Dz.U 2007r. Nr 114 poz. 788).

Poza udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie na wniosek osoby zainteresowanej, informacje upowszechniane są na stronie internetowej organu administracji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Udostępniany tu jest Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie.

Gmina Drawsko prowadzi Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej za pośrednictwem Centrum Informacji o Środowisku – Ekoportal.

Poniżej udostępniamy państwu linki do Publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierający spis i teść tzw. Kart informacyjnych dla różnego rodzaju dokumentów.

Wyszukiwanie kart w Wykazie: 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+DrawskuWyświetleń strony: 5374
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:39:08 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2013, 22:39:21 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 29-04-2013, 14:46:46 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego