Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r.


 

Wójt Gminy Drawsko

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. tekst jednolity poz. 1817ze zm.) oraz uchwały nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 30.11.2016r. r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

OGŁASZA

otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2017 r.

I. Konkurs adresowany jest do:

1) organizacji pozarządowych oraz

2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaj zadania publicznego:

wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe.

III. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2017r.:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017r. – do 114.400,00 zł.

IV. Warunki i termin realizacji zadania publicznego:

1) Termin realizacji zadania:

w terminie zgodnym ze złożoną ofertą oraz wynikającym z umowy, nie dłuższym niż do 31.12.2017r.

Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane.

2) Warunki realizacji zadania:

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Drawsko o ogłoszeniu konkursu, po jego przeprowadzeniu zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym  i z którym zawarta zostanie umowa.

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t. j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po jego wykonaniu zadania.

5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.

6) Dotacja może zostać przyznana w wysokość do 90% kosztów realizacji projektu.

W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.

V. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t. j. do 14 lutego 2017r.

Oferty złożone na niewłaściwym formularzu, po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne, złożone przez podmioty nieuprawnione, złożone bez podpisów osób upoważnionych, złożone w sposób nieczytelny -  nie będą brane pod uwagę w konkursie.

2) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a. aktualny wypis z rejestru określający reprezentację podmiotu,

b. statut.

Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi Gminy Drawsko propozycję co do wyboru ofert.

2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:

a. zgodność celu projektu z celami,, Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

b. wysokość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania ( w tym wysokość finansowego wkłady własnego),

c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,

d. efektywność projektu,

e. perspektywa kontynuacji projektu,

f. dotychczasowa współpraca z gminą,

g. współpraca z innymi podmiotami.

3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Drawsko  w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy Drawsko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę, co wymaga złożenia zaktualizowanego kosztorysu.

  1. Informacje dodatkowe:

Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2016 r. kwotę 76.500,00 na rzecz LZS Orzeł Pęckowo – 64.000,00 oraz na rzecz LZS Sokół Drawsko -12.500,00.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy  Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 – u Sekretarza Gminy (pok. 10a ) lub telefonicznie pod numerem: (067) 2569128 wew.136.

Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.

(-) Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 
 

 

   

 

       
                 
 
       

 

 
 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2387
Data wytworzenia: 23-01-2017, 11:56:45 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-01-2017, 11:57:53 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 09:01:00 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego