Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Piłka relacji od odłącznika nr 570383 do st. słupowego przy GPZ Drawski Młyn, na działce nr 783 w obrębie Pęckowo


Drawsko, dnia 17 marca 2023 roku
N-ZP.6733.1.2023.MD
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.)
zawiadamiam,
 
że w dniu 13 marca 2023 roku zostało wszczęte na żądanie ENEA Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której działa pełnomocnik Łukasz Szydłowski, Energolinia Sp. z o.o., ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN Piłka relacji od odłącznika nr 570383 do st. słupowego przy GPZ Drawski Młyn, na działce nr 783 w obrębie Pęckowo, Gmina Drawsko.
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: tel. 67 256 90 63) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
                                                                                                            (-) Bartosz Niezborała
                                                           Wójt Gminy Drawsko
 
Obwieszczenie opublikowano w dniu ...................
Obwieszczenie zdjęto w dniu ..................................
Miejsce publikacji................................................Wyświetleń strony: 145
Data wytworzenia: 17-03-2023, 14:18:53 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 17-03-2023, 14:20:32 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego