Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Drawsko

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor d.s. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Drawsko

2. Wymagania niezbędne –konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1)obywatelstwo polskie,

2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)nieposzlakowana opinia,

5)wykształcenie wyższe,

6) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

1- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

3- rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych,

4- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości  budżetowej,

5- ustawy o rachunkowości,

7- ustawy o finansach publicznych,

8- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

9- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

10- ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

 

 

11-ustawy o samorządzie gminnym,

12-instrukcji kancelaryjnej,

13-instrukcji archiwalnej.

3.  Wymagania dodatkowe-pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1)znajomość programu FKB +

      2)dokładne i  terminowe  wykonywanie powierzonych obowiązków ,

3)umiejętność pracy w zespole,

4)umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

5)umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,

6)dyspozycyjność,

7)prawo jazdy kat. B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2)sporządzanie stosownej sprawozdawczości, w tym w szczególności budżetowej i finansowej,

3)przygotowywanie projektu budżetu,

4)prowadzenie działalności socjalnej urzędu.

5. Warunki pracy:

Pełny wymiar czasu pracy.

6. Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  i z pełni publicznych,
 8.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10

-lub pocztą na ww. adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego),

w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „ dotyczy naboru w Ref. Finansowym UG w Drawsku” w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku do godz. 1500.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl

(-)Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 2104
Data wytworzenia: 04-12-2014, 14:17:22 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-12-2014, 14:18:58 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego