Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania


    Uchwała nr XLV/268/2014
Rady Gminy Drawsko
 z dnia 12.02.2014r.
 
w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4, art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:
           
§ 1.
1.      Uchwala się Program osłonowy gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
2.      Program osłonowy gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020   jest przyjęty przez Radę Gminy Drawsko w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i stanowi element realizacji celów polityki społecznej oraz kierunków działań wynikających z wyżej wskazanego programu polityki państwa.
3.      Program osłonowy gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17, ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
 
Rozdział 1
Cele programu

§ 2.
1.      Celem ogólnym  Program osłonowy gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
2.      Celem szczegółowym programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
3.      Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem uczniów
i dzieci z Gminy Drawsko.
4.      Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także znaczne wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
5.      Program jest elementem polityki społecznej gminy Drawsko w zakresie :
1)      poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
2)      poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
3)      kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
 


Rozdział 2
Zadania programu

§ 3.
1.      W ramach programu udziela się wsparcia w postaci gorącego posiłku:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża zamiar spożycia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy w takich przypadkach nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnych.
3.      Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w powyższy sposób, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji.
 
Rozdział 3
Podmioty realizujące program, finansowanie i monitoring
 
§ 4.
1.      Program osłonowy gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy Drawsko oraz poza nią, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Drawsko.
2.      Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Drawsko.
3.      Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania przyjętego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024).
4.      Z realizacji Programu sporządzana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drawsku, kwartalna i roczna informacja , w zakresie zgodnym z wytycznymi ujętymi
w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w realizacji zadania w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
 
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
 
Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.
 
Dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
 
Program osłonowy gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 objęte będą dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
 
W roku 2013 z tej formy pomocy w placówkach oświatowych skorzystało 10 dzieci, wydano 663 posiłki na łączną kwotę 3 647 zł. Przy założeniu, iż w roku 2014 powyższą pomocą objętych zostanie 10 dzieci przez 170 dni świadczeniowych w ciągu roku szkolnego pomnożone przez kwotę 3,90 zł za 1 gorący posiłek, przyjęcie uchwały spowoduje skutki finansowe w wysokości 6 630  zł.
Nie wymaga jednak zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, gdyż środki na zadanie zabezpieczone zostały w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku.
 
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
 


Wyświetleń strony: 1043
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:02:49 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:04:30 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego