Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS


 

Drawsko, dnia 22 lipca 2020 roku
N-ZP.6733.4.2020.AS
 
                    O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)   
                            Wójt Gminy Drawsko
 informuje, o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektroenergetycznej nn, stacji transformatorowej kontenerowej, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, dla działek:
1. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Pęckowo:
677, 263, 260;
2. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Drawsko Nadleśnictwo:
70/11, 69/1, 67/4, 69/2, 74/12, 72/33, 70/3, 7043, 7042/1, 7053/1, 7044;
3. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Piłka:
238, 256, 8, 264, 7066/7, 11, 7066/6, część 70, 67, 751, 752/1, 7067/5, 328, 342, 335, 317, 318/1, 7066/3, 7067/1, 43.
 
Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego został złożony na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Łukasz Szydłowski.
W prowadzonym postępowaniu otrzymano następujące postanowiania o uzgodnieniu ww. inwestycji:
- Postanowienie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr GN.612.89.2020.ACN z dnia 13 lipca 2020 roku;
- Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile nr BD.ZPU.2.522.563.2020.MU z dnia 10 lipca 2020 roku;
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych nr ZS.224.3.67.2020 z dnia 21 lipca 2020 roku.
 
  W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (I piętro, biuro nr 11) zapoznać się z aktami sprawy.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
                                                                          
                                                                           (-) Bartosz Niezborała
                                                                            Wójt Gminy Drawsko
 

 Wyświetleń strony: 56
Data wytworzenia: 22-07-2020, 12:04:40 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 22-07-2020, 12:11:41 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego