Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji


OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Drawsko zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko Uchwały nr LVIII/384/2024 z dnia 20.03.2024 r. o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2032

 

W dniu 20.03.2024 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2032. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr XLVIII/307/2023 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Drawsko, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji stanowił będzie od 2024 roku jedyne narzędzie do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na działania rewitalizacyjne. Zmiana obowiązującego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2032 wynika z konieczności dostosowania dokumentu do wymagań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym.

 

Załączniki:

1.      Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

2.      Uchwała ws. przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

 

Anna Fręś

/-/ Sekretarz Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 137
Data wytworzenia: 28-03-2024, 11:04:46 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-03-2024, 11:07:08 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego