Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.


UCHWAŁA NR XLVI/275/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 19 marca 2014

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

 

 

Rada Gminy Drawsko uchwala  co następuje:

 

 

§ 1.

W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XLIII/259/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 21 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 29 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XLV/269/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 12 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 19 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 11/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 26 lutego 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 6 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

1)

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę:

227.693,-

 

 

I ustala się łączną  kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości:         

17.417.136,-

 

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

dochody bieżące zwiększa się o kwotę                                                                     

124.051,-

 

 

 

i ustala się w wysokości

17.042.857,-

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                          

540.450,-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę                                                                     

103.642,-

 

 

 

i ustala się w wysokości

374.279,-

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                           

103.232,-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

2)

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę:

407.383,-

 

 

I ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na  2014 rok w wysokości:        

17.402.118,-                                                

 

 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2          

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                                     

286.969,-

 

 

 

i ustala się w wysokości

16.055.694,-

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                                   

107.950,-               

 

 

 

 

 

 

 

2.

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę                                                                      

120.414,-

 

 

 

i ustala się w wysokości

1.346.424,-

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                                    

534.424,-               

 

 

 

 

 

 

 

3.

Załączniki Nr 2, 5, 6, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 2,  4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

3)

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości: 15.018,-, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

 

 

 

 

 

4)

Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę:

282.922,-

 

 

i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości

763.932,-

 

 

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały          

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

5)

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę:

103.232,-

 

 

i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości

778.950,-

 

 

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały          

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

6)

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę

103.232,-

 

 

i ustala się w wysokości

974.242,-

 

 

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości

500.000,-

 

 

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                   

 Wyświetleń strony: 1107
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:01:46 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:03:50 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego