Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp.


GK-ZP.271.6.18                                                                                               Drawsko 23 sierpnia 2018
 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
 1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
 1. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce.
 1. Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Koryta wykonane na całej szerokości jezdni, głębokość 10 cm, kat. Gruntu I-II 3168,00 m2.
  2. Nawierzchnie z kruszywa kamiennego warstwa jezdni dolna, rozścielenie kruszywa, gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 3168,00 m2
  3. Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-II – 633,60 m3
  4. Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej – 2880,00 m2
 
 1. Szacunkowa wartość zamówienia:
191 138,10 zł. netto
 
 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
 1. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Gmina Drawsko ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
 1. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 10.09.2018 r. – 15.11.2018 r.
 1. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 585
Data wytworzenia: 23-08-2018, 15:43:01 przez Administrator
Opublikowano: 23-08-2018, 15:43:43 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 23-08-2018, 15:44:38 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego