Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2


Drawsko, dnia 17 sierpnia 2020 roku
 
N.6845.12.2019.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie Chełst Zachód (działka nr 79/2 część o powierzchni 209 m2). Wykaz opublikowany zostanie  na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl i gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Chełst.
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


 
Drawsko, dnia 17 sierpnia 2020 roku
 
N.6845.12.2019.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 79/2 położonej w obrębie Chełst Zachód, o powierzchni 209 m 2, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023937/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział ksiąg wieczystych w Czarnkowie.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Chełst Zachód, Gmina Drawsko, w sąsiedztwie boiska Orlik i szkoły podstawowej. Całkowita powierzchnia działki wynosi 12600 m2, w użyczenie zostanie oddana część przedmiotowej działki o powierzchni 209 m2.
3.      Cel zawarcia umowy – urządzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową wiaty drewnianej. Tryb zawarcia umowy – bezprzetargowy.
4.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: do  31-12-2027 roku.
Wójt Gminy Drawsko
                                                                                                        Bartosz Niezborała
 


Wyświetleń strony: 597
Data wytworzenia: 18-08-2020, 08:13:27 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 18-08-2020, 08:26:53 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 18-08-2020, 08:27:56 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego