Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko


GOPS.3301.1.2013                                                                                 Drawsko 3 grudnia 2013
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r, poz. 907)
 
 
OTRZYMUJĄ:
                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Roboty budowlane                           Dostawy                                     Usługi   x
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Wioletta Krysztofiak
Adres
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
Kod pocztowy
64-733
Miejscowość
Drawsko
Województwo
Wlkp
Telefon
67 2569128, 67 256 91 37
Faks
67 2569135
Poczta elektroniczna
Adres internetowy (URL)
www.bip.gminadrawsko.pl
 
2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :
  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    
 
Numer ogłoszenia   246531 -2013 z dnia 20.11.2013
 
 
 
3. NOMENKLATURA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia                           55.52.31.00
                                                                        55.52.40.00
                                           
 
4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2015 r.
5. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                        Negocjacje bez ogłoszenia 
nieograniczony
Z wolnej ręki                Licytacja elektroniczna                     Dialog  konkurencyjny        
Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem           
 
 
 
6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT
 
Nr
of.
 
Nazwa i adresy wykonawcy
Kryteria oceny ofert – ilość pkt
Łączna ilość pkt
 
 
CENA
 
 
 
1
PHU  Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Agnieszka Gajdzińska, Restauracja „Słoneczna”, ul. Jana Pawła II, 64-730 Wieleń
 
100,00
 
 
 
 
100,00
 
2
„U Klemensa” Mirosław Bartoszewicz, ul. Wojska Polskiego 29, 64-761 Krzyż Wlkp.
 
88,64
 
 
 
88,64
 
 
 
 
7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
 
 
 
Nazwa wykonawcy
PHU  Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Agnieszka Gajdzińska, Restauracja „Słoneczna”
 
 
Adres
 ul. Jana Pawła II
 
Kod pocztowy
64-730 Wieleń
Miejscowość
Wieleń
Województwo/Kraj
WLKP
Telefon
67 256 28 35
Faks
67 256 17 92
Poczta elektroniczna
 
Adres internetowy (URL)
 
Cena wybranej oferty
 
 Cena brutto za 1 gorący posiłek  3,90 zł
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
 
 Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  03.12. 2013r.,
Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 03.12.2013r.
 
 
 
 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
 
 
9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę
                                                                                        
 
  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz 907).
 
 
 
       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       
             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
                                                  
 
 
Wioletta Krysztofiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                           
                                                                                                                             


Wyświetleń strony: 1393
Data wytworzenia: 03-12-2013, 17:57:56 przez Administrator
Opublikowano: 03-12-2013, 18:01:01 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego