Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn


Drawsko, dnia 20 lutego 2015 roku
 
N-ZP.6721.1.2015.MD
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DRAWSKO
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Drawsko w obrębie Drawsko
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr V/36/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko w obrębie Drawsko.
Obszar planu miejscowego obejmuje pas terenu nawiązujący do lokalizacji istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w relacji Morzyczyn – Drawski Młyn.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z  dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.
Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko i nieruchomosci@gminadrawsko.pl w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.
 
 Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Wyświetleń strony: 1218
Data wytworzenia: 24-02-2015, 07:45:26 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 24-02-2015, 07:52:42 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 24-02-2015, 07:55:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego