Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019”


  Drawsko, dn. 13.08.2018 r. 
 
                                                                                                                
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
            Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019”
 
I. ZAMAWIAJĄCY
   Gmina Drawsko,
   ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko.
urzad@gminadrawsko.pl
   tel/fax. 67 2569128 / 67 2569135
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w okresie od dnia 03.09.2018 r. do 19.06.2019  r. na trasach:
  1. Chełst –Kwiejce – Kamiennik - Chełst szkoła – dowóz 1 raz dziennie i odwóz  2 razy dziennie
Liczba uczniów 42
2.      Chełst – Pełcza – Kawczyn – Chełst szkoła - dowóz  1 raz dziennie   i odwóz 2 razy dziennie.
Liczba uczniów 57
3.      Drawski Młyn – Piłka – Pęckowo – Drawski Młyn – Drawsko szkoła – dowóz 1 raz dziennie i odwóz 1 raz dziennie
Liczba uczniów 39
 
 
Ogółem 152 km dziennie
  1. Dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według rozkładów i godzin uzgodnionych  z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
  2. Usługi przewozowe Wykonawca powinien  wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej minimum dwoma, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny, a tym samym  spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane  z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)   i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojeździe odpowiednio dla danej trasy.  W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.
  3. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy.
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin wykonania zamówienia od 03.09.2018 r. do 19.06.2019 r.
V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA:
1.  Formularz ofertowy   stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
2.  Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego uprawniającą Wykonawcę  do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu  drogowego o którym mowa ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
3.   Wykaz z informacją o posiadaniu, na cały okres trwania umowy, pojazdów z miejscami siedzącymi (minimum 3 pojazdy) wraz z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem - załącznik nr 1 do formularza oferty.
4.   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 2 do formularza oferty;
Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał dokumentu, nie kopia).
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącym załącznik nr1 do zapytania ofertowego oraz wszystkie wymagane załączniki.
3. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji  alternatywnych.
4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Upoważnienie  (pełnomocnictwo ) musi być  dołączone  do oferty, o ile wynika ono  z  dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie   musi  być  przedstawione  w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.
6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione  czytelnie oraz opatrzone  podpisem osoby  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
7. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być  potwierdzone  za zgodność  z oryginałem  przez Wykonawcę.
8. Ofertę należy składać w  zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawskuw roku szkolnym 2018/2019” osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121,    64-733 Drawsko  w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r. do godz. 09.45. Otwarcie nastąpi w dniu 21.08.2018 r. w Urzędzie Gminy w Drawsku ul. Powstańców Wielkopolskich 121 , 64-733 Drawsko – sala narad o godz. 10:00.
 
9. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje wezwanie do ich uzupełnienia.     W przypadku braku uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 
ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY
1.Wykonawca jest zobowiązany do podania  ceny brutto  za  wykonanie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku / tj. dowozu i  odwozu / poprzez wpisanie do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania kwoty obliczonej na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, umowy, jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert.
                                                                         
2. Do  porównania  ofert  będzie  brana  pod uwagę cena całkowita  brutto (z VAT ).
 
VIII. KRYTERIA WYBORU
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.
 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
e-maila lub faxem oraz pisemnie.                                                                                          
                              
                                                                                              Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 669
Data wytworzenia: 13-08-2018, 12:43:21 przez Administrator
Opublikowano: 13-08-2018, 12:47:12 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego