Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała


Ogłoszenie nr 540083427-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.
Drawsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538285-N-2019
Data: 16/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Drawsko, Krajowy numer identyfikacyjny 00053578700000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  121, 64-733  Drawsko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2569128, e-mail pctdrawsko@poczta.onet.pl, faks 067 2569135.
Adres strony internetowej (url): www.bipgminadrawsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-06, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-08, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 9.4
W ogłoszeniu jest: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank : BS Wieleń Nr konta: 418960000300002120000040 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Budowa mostu na rzece Miała”
W ogłoszeniu powinno być: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank : BS Wieleń Nr konta: 41896000030000212120000040 z dopiskiem na blankiecie przelewu „Budowa mostu na rzece Miała”
 


Wyświetleń strony: 242
Data wytworzenia: 29-04-2019, 13:26:07 przez Administrator
Opublikowano: 29-04-2019, 13:27:29 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego