Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego


Drawsko, dnia 2 lutego 2016 roku

N.6840.5.2015.MD

 

 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz..U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 203/2, obręb Chełst Zachód).

 

 

 

   Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

Drawsko, dnia 2 lutego 2016 roku

N.6840.5.2015.MD

WÓJT  GMINY  DRAWSKO

 

na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ze  zm.),

 

podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na rzecz jej użytkownika wieczystego:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

CHEŁST ZACHÓD, nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 203/2, o pow. 0,1300 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00025965/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową (symbol planu MN/U).

Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności nieruchomości – na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, na poczet tej ceny, zgodnie z art. 69  ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności, a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, tj. 25792,00zł – 15836,00zł = 9956,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) i winna być zapłacona przez Nabywców jednorazowo, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego.

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 221,40 zł, Nabywcy pokrywają także koszty zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w UG Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba prowadząca sprawę Mirosława Drózd.

Wykaz  zostanie opublikowany przez okres 21 dni.

 

MAREK TCHÓRZKA

      WÓJT GMINY DRAWSKO

 

 

Wykaz

wywieszono dnia........................................

zdjęto dnia .................................................

 

podpis i pieczęć ..........................................Wyświetleń strony: 2736
Data wytworzenia: 15-02-2016, 08:47:35 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 15-02-2016, 08:50:11 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego