Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r.


Drawsko, dnia 12 kwietnia 2016 roku

 

 

N.6840.6.2015.MD

 

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI Z  ZASOBU  GMINY  DRAWSKO

 

 

WÓJT  GMINY  DRAWSKO

 

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z  Uchwałą nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:

 

  1. Nieruchomość położona w obrębie Drawsko oznaczona geodezyjnie jako działka nr 465/6, o powierzchni 0,1007ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr PO2T/00034695/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Trzciance, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza wynosi – 22 703,00złotych + 23% VAT

Wadium wynosi – 2000,00złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż – 230,00złotych

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 13 maja 2016 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy  Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu)  na konto Urzędu Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 10 maja 2016 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,  zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Podane ceny są cenami netto i doliczony zostanie do nich podatek VAT w stawce 23%. Do cen nieruchomości doliczone zostaną również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 808,28zł. Koszty te osoby ustalone na nabywców zobowiązani są zapłacić na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010  nie później niż do dnia zawarcia  umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010  nie później niż do dnia zawarcia  umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem                      i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 29 stycznia 2016 roku, II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 18 marca 2016 roku.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba prowadząca sprawę – Mirosława Drózd).

 

 

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

                 Wyświetleń strony: 968
Data wytworzenia: 12-04-2016, 13:12:54 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 12-04-2016, 13:14:15 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego