Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r.


 
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. tekst jednolity poz. 1817ze zm.) orazuchwały nr XL/277/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.11.2017r. r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
OGŁASZA
otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r.
I. Konkurs adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych oraz
2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaj zadania publicznego:
wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:
1.upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe
 
2.działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: inwalidów, seniorów funkcjonujących w organizacjach celowych, realizujących zadania w zakresie wyrównywania szans oraz organizowania imprez integracyjnych, aktywizacyjnych w tym min. Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Seniora
 
3.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresierozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie- organizacja cyklicznych otwartych zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Drawsko dla dorosłych i z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży oraz rywalizacja w spinningowym Grand Prix Okręgu Noteckiego PZW reprezentacji Koła ,,Noteć” Drawski Młyn
 
4.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie-  cykliczne szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shotokan
 
5.ochrony i promocji zdrowia w zakresie wspomagania działalności organizacji prozdrowotnych- cyklicznej edycji akcji prozdrowotnej ,,Kocham Cię Życie’’
 
6.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji i aktywizacji- organizacja cyklicznej Paraolimpiady
 
7. wspierania i upowszechniania i kultury fizycznej w zakresie organizacji spotkań sportowych morsów.
III. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2018r.:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018r.
Zadanie nr 1. do 125.000,00 zł.
Zadanie nr 2.do 5.000,00 zł
Zadanie nr 3.do 1.700,00 zł
Zadanie nr 4.do 1.000,00 zł
Zadanie nr 5.do 700,00 zł
Zadanie nr 6.do 2.000,00 zł
Zadanie nr 7.do 1.000,00 zł
 
IV. Warunki i termin realizacji zadania publicznego:
1) Termin realizacji zadania:
w terminie zgodnym ze złożoną ofertą oraz wynikającym z umowy, nie dłuższym niż do 31.12.2018r.
Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane.
2) Warunki realizacji zadania:
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Drawsko o ogłoszeniu konkursu, po jego przeprowadzeniu zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.
Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
V. Zasady przyznawania dotacji:
1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym  i z którym zawarta zostanie umowa.
3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t. j. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300).
4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po jego wykonaniu zadania.
5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.
6) Dotacja może zostać przyznana w wysokość do 90% kosztów realizacji projektu.
W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.
V. Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t. j. do 05.03.2018r.
Oferty złożone na niewłaściwym formularzu, po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne, złożone przez podmioty nieuprawnione, złożone bez podpisów osób upoważnionych, złożone w sposób nieczytelny-  nie będą brane pod uwagę w konkursie.
2) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
a. aktualny wypis z rejestru określający reprezentację podmiotu,
b. statut.
Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz wypisu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi Gminy Drawsko propozycję co do wyboru ofert.
2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:
a. zgodność celu projektu z celami,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
b. wysokość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania ( w tym wysokość finansowego wkłady własnego),
c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,
d. efektywność projektu,
e. perspektywa kontynuacji projektu,
f. dotychczasowa współpraca z gminą,
g. współpraca z innymi podmiotami.
3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Drawsko  w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy Drawsko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę, co wymaga złożenia zaktualizowanego kosztorysu.
  1. Informacje dodatkowe:
Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2017 r.
-88.000,00 na rzecz LZS Orzeł Pęckowo
– 26.400,00 na rzecz LZS Sokół Drawo
- 1.00,00 na rzecz Międzyszkolny Uczniowski Klubem Karate Tradycyjnego ,,FUDOKAN’’
-2.500,00 na rzecz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy
-2.500,00 na rzecz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski
-1.700,00 na rzecz Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Koło PZW ,,Noteć’’ Drawski Młyn
-1.500,00 na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
-1.000,00 na rzecz Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo ,,Amazonki”.
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 – u Sekretarza Gminy (pok. 10a ) lub telefonicznie pod numerem: (067) 2569128 wew.136.
Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.
(-) Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1507
Data wytworzenia: 16-02-2018, 13:33:20 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 16-02-2018, 13:34:15 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 09:03:29 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego