Nabór na referenta GOPS w Drawsku


Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze – referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku

1.       Określenie stanowiska pracy:

1)      Referent - do obsługi zadania ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Fundusz Alimentacyjny.

2)      forma zatrudnienia: umowa o pracę

3)      wymiar czasu pracy - 1 etat.

2.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie

2)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4)      wykształcenie wyższe (preferowane kierunku: administracja, prawo, posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego).

3.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów: ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zagadnień prawa administracyjnego a w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

2)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole

3)      odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność

4)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji

5)      sprawna umiejętność obsługi urządzeń techniki biurowej

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami

2)      współpraca z wnioskodawcami i instytucjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej dla ustalania prawa do świadczeń, w tym obsługa portalu Emp@tia

3)      wyjaśnianie okoliczności, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń

4)      przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych 

5)      sporządzanie list wypłat świadczeń

6)      prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczeń z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych

7)      prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń.

5.      Warunki pracy na danym stanowisku:

1)      stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarki), praca na dokumentach

2)      kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami

3)      praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony, organizuje się służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony. 

6.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

7.      Wymagane dokumenty:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania),

2)     życiorys – wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych,

3)     list motywacyjny,

4)     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

7)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru,

8)     kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia,

9)     osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego – na adres  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 64-733 Drawsko, przy ul. Powstańców Wlkp. 121, budynek Urzędu Gminy; z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku”, w terminie do dnia 24 luty2020 do godz. 14.00.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Drawsku oraz stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, w celu przeprowadzania procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/25 69 137.

Wioletta Krysztofiak
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w DrawskuWyświetleń strony: 1616
Data wytworzenia: 14-02-2020, 14:30:03 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-02-2020, 14:30:42 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego