Przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę usługową, położonej w m. Drawsko nr 315/7


Drawsko, dnia 6 września 2023 roku
N.6840.8.2023.MD
 
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dzienn. urzęd. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) i z Uchwałą nr 2/2022 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 315/7 położonej w obrębie Drawsko
 
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. DRAWSKO, działka nr 315/7, o powierzchni 0,2999ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00040708/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie. Przeznaczenie działki - zabudowa usługowa, usługi handlu
      Cena wywoławcza – 670000,00 zł / brutto
Wadium wynosi – 70000,00złotych
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 6700,00złotych
 
Oferowana przez Gminę Drawsko do sprzedaży nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową – budowę budynku handlowo-usługowego. Działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.11.2022.MD wydaną przez Wójta Gminy Drawsko  dnia 20-06-2022r.; warunki zabudowy określone w ww. decyzji:
- zakres inwestycji obejmuje budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą o powierzchni zabudowy do 650,0 m², o powierzchni sprzedaży do 400,0 m², o powierzchni podlegającej przekształceniu do 2999 m² oraz budowę murów oporowych o wysokości do 1,5 m;
- budynek handlowo-usługowy należy realizować:
      a) o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 10,0 m,
      b) z dachem jedno lub dwuspadowym, o pochyleniu połaci dachu od 15° do 25°,
      c) wysokość do okapu od 3,0 m do 10,0 m,                                                                                                          
      d) o szerokości elewacji frontowejod 12,0 m do 18,0 m;
- powierzchnia biologicznie - min. 20 % powierzchni działki;
Działka jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi gminnej (biegnącej po działce nr 314 w obrębie Drawsko) wykonanej z trylinki i częściowo z kruszywa naturalnego. Nabywca oferowanej do sprzedaży działki nr 315/7 zobowiązany będzie do wybudowania drogi dojazdowej do nabytej od Gminy nieruchomości - z kostki brukowej, w pasie drogi gminnej nr ewid. działki 314 obręb Drawsko, na odcinku o długości około 240,00m i średniej szerokości około 6,50m. Szczegółowe parametry  drogi i konieczne do wykonania elementy, jakie będzie zobowiązany wybudować nabywca określone zostaną w warunkach, które wydane będą na etapie wykonywania projektu dla budowy tej drogi.
 
Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2023 roku o godz.1100 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 7 listopada 2023 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Uczestnik przetargu, przed rozpoczęciem przetargu,  składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem  i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowane będzie w dniach od 8 września 2023 roku  do 10 listopada 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Drawsko,  na tablicy ogłoszeń w miejscowości Drawsko, na stronie internetowej www.bip.gminadrawsko.pl/informacje/sprzedaz-nieruchomosci, www.gminadrawsko.pl.
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063,  693223797 (osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
 
 
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 697
Data wytworzenia: 08-09-2023, 08:58:22 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 08-09-2023, 09:03:23 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego