Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Drawsko, dnia 06.06.2013 r.

N-ZP.6721.1-5.2013.MD

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gminy Drawsko, na terenie wsi: Drawski Młyn, Drawsko, Pęckowo, Kwiejce Nowe, Chełst.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:

1.       uchwały Nr XXXV/198/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn, obejmującego działki nr: 793/1, 808/2, 1299/21cz.;

2.       uchwały Nr XXXV/199/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, uchwały Nr XXXVI/209/2013 z dnia 24-04-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko i uchwały Nr XXXVII/223/2013 z dnia 05-06-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującego działki nr: 962/7, 199/2, 365, 244/3, 32cz., 1028/1, 1028/2, 653/3, 650/3, 540cz.,541cz., 33cz, 66, 67/1;

3.       uchwały Nr XXXV/201/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo, obejmującego działki nr: 194/1cz., 195/1cz., 196cz., 197cz., 633;

4.       uchwały Nr XXXV/202/2013 z dnia 28-03-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Kwiejce Nowe, obejmującego działkę nr 168/6;

5.       uchwały Nr XXXVI/212/2013 z dnia 24-04-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Chełst, uchwały Nr XXXVII/224/2013 z dnia 05-06-2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Chełst, obejmującego działki nr: 193/9, 193/10, 18.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 w terminie do dnia 12 lipca 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.

Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko w terminie do dnia 12 lipca 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.

 

                                                                                                Marek Tchórzka

                                                                                           Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1518
Data wytworzenia: 11-06-2013, 08:03:29 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 11-06-2013, 08:08:52 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 11-06-2013, 09:17:34 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego